ISO 22301 Business continuity management system (BCMS)

Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja, vrlo jednostavno rečeno, je međunarodno priznat pristup koji omogućava organizacijama da nastave poslovanje nakon krizne situacije i efikasno reaguju na incidente.

ISO 22301 pruža okvir u vezi sa međunarodnim najboljim praksama već poznatog I priznatog koncepta PDCA. Ovaj koncept se odnosi na organizacije koje sprovode, održavaju svoje sisteme upravljanja kontinuitetom poslovanja, koji nastoje da obezbede usklađenost sa navedenom politikom o kontinuitetu poslovanja.

 

Prednosti implememntacije zahteva standarda ISO 22301

Postoji mnogo prednosti ISO 22301, uključujući povratak organizacije u redovno stanje nakon sto je bila predmet prekida u radu bilo koje vrste.

· Operativna efikasnost 

Mogućnost nastavka poslovanja bez obzira na bilo koji manji ili veći incident koji se dešava postaje sve važnija organizacijama u svim sektorima. Sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCMS) omogućava kompaniji da planira reakciju na ove incidente. To dovodi do veće konkurentnosti i smanjuje količinu operativnog pada vremena koje će preduzeće imati, ukoliko dođe do neočekivanog incidenta.

·         Pripremljenost za hitne slučajeve

ISO 22301 daje organizacijama mogućnost da na odgovarajući način reaguju u slučaju incidenata i izbegnu nepotreban gubitak. Proaktivnom procenom efekta poremećaja, upravljanje kontinuitetom poslovanja prepoznaje proizvode i usluge koje su od suštinskog značaja za opstanak organizacije.

· Korporativno upravljanje

Usaglašenost sa ISO 22301 pomaže u zadovoljavanje zahteva korporativnog upravljanja. U suštini, standard može da pruži dokaze da je organizacija preduzela neophodne korake da ispoštuje regulatorne zahteve koji pozivaju na efikasan program upravljanja kontinuitetom poslovanja kao I ugovorne obaveze koje ima ka zainteresovanim stranama – klijentima, akcionarima, itd.

· Krizni menadžment

Krizni menadžment (CM) se odnosi na sveukupnu koordinaciju odgovora organizacije na krizu, na efikasan, blagovremen način. Za odgovorne za upravljanje krizama cilj je da se izbegne ili bar minimizira šteta profitabilnosti, ugleda ili sposobnosti organizacije da posluje. Ispunjavanje standarda ISO 22301 potvrđuje da postoje odgovarajuće mere da bi se to dogodilo.

· Oporavak od katastrofe

Aktivnosti oporavka od katastrofe koncentrišu se na vraćanje organizacije u "posao kao i obično" posle traumatičnog događaja i stavljanje na pravi put ka potpunom oporavku. Važno je prepoznati da se to razlikuje od upravljanja kontinuitetom poslovanja, a to je da se osigura da preduzeće može da nastavi da smanjuje verovatnoću prirodnih katastrofa i funkcioniše tokom krize.

· Zaštita ugleda u kriznoj situaciji

ISO 22301 sertifikacija pokazuje zainteresovanim stranama da je vaša mogućnost kontinuiteta poslovanja odgovarajuća za razmere i obim vaše organizacije. Kao i ISO 27001, on izaziva više poverenja, posebno kada je sertifikovan od strane nezavisnog sertifikacionog tela. Organizacije tada mogu da pokažu zainteresovanim stranama, potrošačima, prodavcima i regulatorima, da imaju snažan sistem upravljanja kontinuitetom poslovanja i procese.

· Planiranje iznenadnog gubitka kritičnih resursa

U slučaju da dođe do proaktivne identifikacije uticaja poremećaja, organizacija će biti spremna za održavanje kontinuiteta poslovanja. Sistemi za upravljanje kontinuitetom poslovanja pomažu da se utvrdi kakvi će odgovori biti potrebni ako dođe do poremećaja i ISO 22301 dodatno pruža mogućnost adekvatnog reagovanja u slučaju bilo kakvog takvog poremećaja.