Standard SRPS EN ISO 22716:2011 daje smernice za proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda i namenjen je kompanijama koje proizvode, prodaju, distribuiraju i izvoze kozmetičke proizvode u zemlje članice EU i šire na ciljna tržišta za koja trebaju odobrenja. Ovaj standard daje smernice o pravilima Dobre proizvođačke prakse (GMP) za kozmetičke proizvode i predstavlja bazu za primenu Evropske uredbe o kozmetičkim proizvodima 1223/2009/EC, koja ima za uslov usvajanje Dobre proizvođačke prakse u kozmetičkim kompanijama. Usaglašenost sa GMP omogućava da se proizvodnja kozmetičkih proizvoda uskladi sa relevantnim harmonizovanim standardima objavljenim u Službenom listu Evropske unije.

Standard SRPS EN ISO 22716:2011 pruža organizacione i tehničke smernice o upravljanju ljudskim, tehničkim i administrativnim faktorima koji utiču na kozmetičke proizvode i njihov kvalitet i kao takav idealan je za primenu i dokazivanje primene Dobre proizvođačke prakse u kozmetici. SRPS EN ISO 22716 se bavi svim aspektima u lancu snabdevanja kozmetičkih proizvoda (uključujući proizvodnju, kontrolu, skladištenje i isporuku kozmetičkih proizvoda) i pokriva aspekte kvaliteta proizvoda, ali se ne odnosi na bezbednosne aspekte za osoblje angažovano u proizvodnji, na životnu sredinu i na aktivnosti istraživanja i razvoja.

Smernice ovog ISO standarda mogu se podeliti u pet ključnih kategorija i to:

• smernice za osoblje,

• smernice za prostorije i opremu,

• smernice za proizvodne sisteme,

• smernice za kontrolu kvaliteta i

• smernice za kvalitet.

Koristi od primene standarda SRPS EN ISO 22716 su:

• stvaranje uslova za neometan izvoz u EU, SAD i zemlje Azije,

• veća konkurentnost,

• veće poverenje tržišta,

• postizanje konstantnog kvaliteta u proizvodnji,

• usaglašenost sa zakonskim zahtevima,

• veća bezbednost proizvoda i bolja zaštita potrošača.