SRPS ISO 13485:2016 - Medicinska sredstva – Sistem menadžmenta kvalitetom ( Quality management systems - Requirements for regulatory purposes)

Standard SRPS EN ISO 13485:2016 utvrđuje zahteve za sistem menadžmenta kvalitetom medicinskih proizvoda onda kada organizacija treba da pokaže sposobnost da obezbeđuje medicinska sredstva i sa njima povezane usluge koje dosledno zadovoljavaju zahteve korisnika i primenljive zahteve propisa.

Zahtevi ISO standarda 13485:2016 - Medicinska sredstva – Sistem menadžmenta kvalitetom primenljivi su na sve organizacije bez obzira na njihovu veličinu i bez obzira na njihov tip, osim tamo gde je izričito navedeno. Gde god su zahtevi navedeni da se odnose na medicinske uređaje, zahtevi se podjednako primenjuju i na povezane usluge koje pruža organizacija.

Takve organizacije mogu da budu uključene u jednu ili više faza životnog ciklusa, uključujući projektovanje i razvoj, proizvodnju, skladištenje i distribuciju, postavljanje ili servisiranje medicinskih sredstava, kao i projektovanje i razvoj ili pružanje povezanih aktivnosti (npr. tehnička podrška).

Takođe, standard SRPS EN ISO 13485:2016 mogu koristiti svi isporučioci ili eksterne strane koje obezbeđuju proizvod, uključujući usluge povezane sa sistemom menadžmenta kvalitetom koje pružaju takvim organizacijama.

Ovaj međunarodni ISO standard mogu da koriste i interne i eksterne strane, uključujući tela za sertifikaciju, za procenu sposobnosti organizacije da ispuni zahteve kupaca i regulatorne zahteve primenljive na sistem upravljanja kvalitetom i sopstvene zahteve organizacije.

Naglašava se da ISO standard 13485:2016 - zahtevi sistema menadžmenta kvalitetom navedeni u ovom međunarodnom ISO standardu, dopunjuje tehničke zahteve za proizvod koji su neophodni da bi se zadovoljili klijenti, sve zainteresovane strane kao i primenljivi regulatorni zahtevi za sigurnost i performanse proizvoda i usluga.

Usvajanje sistema menadžmenta kvalitetom je strateška odluka organizacije. Na dizajn i primenu sistema menadžmenta kvalitetom organizacije utiču:

 •  organizaciono okruženje, promene u tom okruženju i uticaj koji organizaciono okruženje ima na usaglašenost medicinskih sredstava;
 •  različite potrebe organizacije;
 •  posebni ciljevi organizacije;
 •  proizvod koji organizacija pruža;
 •  procese koje organizacija zapošljava;
 •  veličina i organizaciona struktura organizacije;
 •  regulatorni zahtevi koji se primenjuju na aktivnosti organizacije.

Najviše rukovodostvo mora obezbediti da se utvrde i ispune zahtevi kupaca kao i primenljivi regulatorni zahtevi. Ovo su neki od benefita koje donosi implementacija i sertifikacija ISO 13485:2016 standarda:

 •  dokazuje posvećenost kvalitetu medicinskih proizvoda;
 •  uključuje obavezu da će se poštovati zahtevi i održati efikasnost sistema upravljanja kvalitetom;
 •  pruža okvir za uspostavljanje i pregled ciljeva kvaliteta;
 •  o njemu se komunicira i razume se unutar organizacije;
 •  preispituje se radi kontinuirane podobnosti;
 •  poboljšava komunikaciju sa klijentima, kao i pristup novim tržištima;
 •  povećava efikasnost, a smanjuje troškove;
 •  pruža dokaz da su medicinska sredstva sigurna i bezbedna;
 •  povećava konkurentnost;
 •  povećava zadovoljstvo klijenata;
 •  stvara okvir za kontinuirano unapređenje svih poslovnih procesa