Naše usluge se ogledaju u sledećem ISO Standardima:

Nudimo punu podršku pri uvođenju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 1800127001, 5001, 22000, HACCP, ISO 37001:2016 sistema kao i kompletnu obuku zaposlenih.

Izdavanje sertifikata ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001,27001,5001,22000, ISO 37001:2016, i HACCP sistema.

  Prelazak na nove verzije ISO standarda 9001:2015 i 14001:2015

Priprema i obuka zaposlenih u cilju upoznavanja sa zahtevima standarda.

Obuka zaposlenih za sprovođenje i praćenje internih provera sistema menadžmenta kvalitetom.

Analiza postojećeg stanja i predlog mera za unapređenje poslovanja.

Alati za primenu integrisanog menadžment sistema (IMS).

Izrada plana upravljanja otpadom.

Pomoć pri dostavljanju izveštaja za proizvode koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada (PTP2).

Pomoć pri dostavljanju izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine.

Pomoć pri dostavljanju izveštaja Ministarstvu za zaštitu životne sredine.